دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

فعالیت های برگزیده

کاروفناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان پایه هشتم

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان آیلین جوان

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان هستی فرهادی

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان هلنا نقیبی

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان عسل احمدی