دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

نهم

کلاس های رفع اشکال شب امتحانی درس فیزیک برای هر 3 پایه برگزار میگردد. کلیه دانش آموزان در ساعت مقرر آنلاین شوند.

کلاس های رفع اشکال شب امتحانی درس زیست شناسی برای هر 3 پایه برگزار میگردد. کلیه دانش آموزان در ساعت مقرر آنلاین شوند.

کلاس های رفع اشکال شب امتحانی درس ریاضی برای هر 3 پایه برگزار میگردد. کلیه دانش آموزان در ساعت مقرر آنلاین شوند.

کلاس های رفع اشکال شب امتحانی درس زبان انگلیسی برای هر 3 پایه برگزار میگردد. کلیه دانش آموزان در ساعت مقرر آنلاین شوند.